За проекта

„Чуй за (вместо) мен“ е социален проект, без аналог за България към момента. Проектът ще помогне на много хора с увреден слух да прекъснат изолацията си и отново да се интегрират в обществото с помощта на чуващо куче, защото глухотата е не само диагноза, а състояние на изолация, засягаща цялото семейство.

Чуващото куче е вид куче асистент за хора с частична или цялостна загуба на слух. То помага в ежедневните дейности на своя стопанин, на работното му място, както и навън, а също и при животозастрашаваща ситуация. Всяко куче се обучава персонално за бъдещия си стопанин, според неговите нужди и ежедневие.

Към момента официална практика за обучение на чуващи кучета у нас няма, а хората с увреден слух са над 120 000. С проекта ще се придобие методика от английска организация с 35 години опит, а четирима души с увреден слух ще получат обучено чуващо куче напълно безплатно. В дългосрочен план минимум 6 човека годишно ще се интегрират отново в обществото, а методиката ще е полезна за прилагане и при обучение на кучета водачи за сляпо-глухи.

Чуващите кучета ресоциализират и рехабилитират. Те променят живота!

ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Начало – м. април 2017
Край – м. март 2019
Обща продължителност – 24 месеца, от които:
– Активна фаза – 10 месеца
– Фаза на мониторинг – 12 месеца
– Анализ и отчет на проекта – 2 месеца

БЕНЕФИЦИЕНТ

4 български граждани с увреден слух

ПАРТНЬОРИ

Hearing Dogs for Deaf People, UK
Фондация Заслушай се
Пурина България – храна за кучетата по проекта

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
  • Придобиване на уникална за България методика за обучение на чуващи кучета в помощ на хора с увреден слух
  • Обучение на 4 чуващи кучета и предаването им на бъдещите им ползватели абсолютно безплатно
  • Мониторинг над работата на двойките в продължение на една година
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Хората с увреден слух
Слепите хора с увреден слух

УСТОЙЧИВОСТ
  • В дългосрочен план от този чрез проект ще бъде подобрено качеството на живот на много хора с увреждания в България.
  • С наличните ресурси минимум 6 души с увреждане на слуха всяка година могат да получават чуващо куче.
  • Методиката успешно може да допълни обучението на кучета водачи за слепи и да се обучават чуващи кучета водачи за сляпо-глухи.
  • В последствие могат да бъдат обучени в България още треньори, което ще увеличи броя на хора с увреждания, облагодетелствани от проекта.
СТОЙНОСТ

Общата стойност на проекта е 74 841,20 лв

ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП ЗА ПРОЕКТА